แนะนำประเทศ

สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เป็นหนึ่งในประเทศเขตเศรษฐกิจ AECดินแดนที่เต็มไปด้วย มนต์ขลังแห่งพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา ประเทศพม่าเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาวและไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงเป็นเขตแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศพม่ากับเพื่อนบ้านอย่างอินเดียและไทย ประเทศพม่ามีเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของประเทศ ส่วนเมืองหลวงคือ กรุงเนปิดอ ประเทศพม่ามีจำนวนประชากรประมาณ 52 ล้านคน

แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศพม่าว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ และในบางชาติเท่านั้น แต่ประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw และชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า บะหม่า

ศาสนาและวัฒนธรรม พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517 เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธ 92.3% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7%

วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในด้านภาษา ดนตรี และอาหารทางด้านศิลปะนั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันมีการผสมผสานวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

วันสำคัญและเทศกาลของพม่า วันอาสาฬหบูชา ราวกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งชาวพม่าที่เคร่งครัดมักถือศีล ๘ เพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ และจะไม่มีการจัดงานแต่งงานในช่วงนี้

วันเพ็ญเดือนตะดิงยุท์ หรือ "วันออกพรรษา" ราวปลายเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นปลายฤดูฝน ชาวพม่ายืดถือพุทธตำนานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปเทศน์ โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ ดังนั้นในวันเพ็ญตะดิงท์ หรือวันออกพรรษา เหล่าพุทธบริษัทจะพร้อมใจกันถวายการต้อนรับด้วยรูปแบบต่างๆ กัน อย่างเช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณสุต ประเพณีชักพระทางน้ำ ประเพณีไหลเรือไฟ

งานไหว้พุทธเจดีย์ หรือ "พยาบะเวด่อ" ราวปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยจะมีขึ้นหลังเทศกาลออกพรรษา เรียกว่าเดือน "ตะซองโมง" เป็นที่ทราบกันว่าพม่าเป็นดินแดนแห่งสถูปเจดีย์ มีงานไหว้พุทธเจดีย์จัดกันทั่วประเทศ เป็นงานเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งทั้งความสุขใจที่ได้ทำบุญและความสนุกจากบรรยากาศงานวัด

วันเอกราชหรือวันอิสรภาพ (ลุตลัตเยเยอะ) มีที่มาจากการที่พม่าได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๑

วันกองทัพหรือวันต่อสู้ (ต๊ะมะด่อเนะ หรือ ด่อหล่างเยเนอะ) วันรำลึกถึงกองทัพพม่า ร่วมกับประชาชนในการลุกขึ้นสู้กองกำลังฟาสซิสต์ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๘๘

วันวีรบุรุษ (อาซานีเนะ) วันรำลึกถึงท่านนายพลอองซานหรือโบโชะอองซานถูกสังหารจนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ชาวพม่าเทิดทูนท่านในฐานะวีรบุรุษผู้สร้างเอกภาพของชนในชาติ มีคุณูปการเสมอบุรพกษัตริย์พม่าที่เป็น "มหาราช" เช่นบุเรงนองมหาราช

วันประชาชน (อะมโยตาเนะ) วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (ราวต้นเดือนธันวาคม) วันรำลึกถึงการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษเป็น ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม