ระเบียบการเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องยื่นขอวีซ่า จากสถานทูตพม่าก่อนเดินทาง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศพม่า • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
• รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป
• ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 810 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยว) และ 1,440 บาท (สำหรับนักธุรกิจ)
• นักท่องเที่ยวสามารถสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะมีการยืดเวลาในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สำหรับท่องเที่ยว) และ 3 เดือน (สำหรับนักธุรกิจ)
• ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ

การขอวีซ่า คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องยื่นขอวีซ่า จากสถานทูตพม่าก่อนเดินทาง โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ

Tourist Visa: อยู่ในพม่าได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์
Business Visa: อยู่ในพม่าได้นานถึง 10 สัปดาห์
Entry Visa: จะอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในพม่าเกิน 4 สัปดาห์ ท่านจะต้องยื่นเรื่องขอ Stay Permit จากกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ของพม่าก่อนทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่อยู่ในพม่าเกินกว่า 4 สัปดาห์จะต้องยื่น Departure Form ต่อทางการพม่าก่อนที่จะเดินทางออกนอกพม่า

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าพม่า 132 ถ.สาธรเหนือ ซ.71 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ แผนกวีซ่า 0-22337250 , 0-22344789 , 0- 22366898
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ข้ออนุญาตศุลกากร สินค้าที่สามารถนำเช้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้ามีดังนี้ บุหรี่ 400 มวน ซิการ์ 100 มวน เหล้า 2 ลิตร และน้ำหอมไม่เกินครึ่งลิตร สำหรับสิ่งของต่างๆ ที่จะทำการนำเข้ามาในพม่าจะต้องแจ้งให้กับศุลกากรทราบ และแสดงใบรายละเอียดสินค้าแก่ศุลกากรทราบ และแสดงใบรายละเอียดสินค้าแก่ศุลกากรทุกครั้งที่จะเดินทางออกนอกประเทศ มิฉะนั้นอาจจะต้องเสียค่าปรับ

สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย: Myanmar Embassy in Thailand 132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10500
โทร/Tel: 0- 2333-7250, 0- 2334-0278
แฟกซ์/Fax: 0-2234-6898
วีซ่า 0-2233-2237