สภาพอากาศ

สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย แตกต่างตรงที่มีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก พื้นทีในตอนกลางของประเทศพม่าจะมีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้งกว่าที่อื่น ตอนบนจะอุดมไปด้วยป่าไม้ และมีฝนตกชุกมากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนล่าง พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของพม่าจะอยู่ ณ บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวดี สะโตง และสาละวิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อการปลูกข้าวและผลไม้เมืองร้อน ส่วนทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว โดยเฉพาะเมืองพุกามและมัณฑะเลย์ ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส ถือเป็นเดือนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ฤดูกาลในประเทศพม่า ฤดูฝน : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว : ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน : ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน